Vandværket forsyner ca. 2.700 husstande med rent drikkevand.

Værket er fuldautomatisk. Oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne styres og overvåges af en computer. 

Se nærmere om de tekniske forhold på vandværket i vores folder her. 

Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via telefonen og kan omgående gribe ind.

I 2021 leverede vandværket godt 229.000m3 vand til forbrugerne. Da der udpumpes over 200.000m3, er Jyllinge Vandværk omfattet af Vandsektorloven. 

I Jyllinge Vandværks område var det gennemsnitlige vandforbrug i 2020 92m3 pr. husstand. Ifølge Danva ("Vand i tal 2020") bruger 1 person i gennemsnit 101 liter pr. døgn. 

Vandets hårdhedsgrad er ca. 10 dH (middelhårdt vand).

Temperaturen på vandet fra vandværket er altid under 10 grader.
 

Kontaktinformationer:

Kontorleder
Vini Lindberg
Tlf.: 46 78 93 53 / 20 18 93 53
Kontortid: Mandag - onsdag kl. 9-12
E-mail: kontor@jyllingevand.dk


Ved ledningsbrud udenfor kontortid:
Kontakt venligst telefonnummer

70 12 10 20 (kun for Jyllinge Vandværk)
 

Ved vandbrud i Værebro Vandværks område: Telefonnummer 47 77 77 53

Ved vandbrud i NordmarkenVands område: Telefonnummer 6 46 73 38 69

(Log-in feltet øverst i højre hjørne kan kun bruges af vandværkets bestyrelse.)