Betalingsbetingelser m.m.:

Tilslutningsbidrag, inklusiv eventuelle skønnede omkostninger i forbindelse med installation af forsyningsledninger og stikledning, er forfalden til betaling før tilslutningsarbejder igangsættes.

Vandafgift betales én gang årligt i marts måned. Overskrides den angivne betalingsfrist, tillægges der gebyr.

Betales vandafgift ikke inden for den fastsatte frist, kan vandforsyningen lukke for vandtilførslen jævnfør regulativets §14. Genåbning finder først sted, når det skyldige beløb tillige med gebyr jævnfør takstbladet, er betalt.

Vandværket har pligt til at åbne for vandet ved ejerskifte, med mindre den ny ejer har overtaget den tidligere ejers gæld til vandforsyningen enten ved tinglyst deklaration eller ved aftale. Der kan også i dette tilfælde forlanges gebyr for genåbningen.

Vandmålerne aflæses elektronisk af vandværket ultimo december / primo januar måned og afregnes i forbindelse med den årlige opkrævning.