Betalingsbetingelser m.m.:

Tilslutningsbidrag, inklusiv eventuelle skønnede omkostninger i forbindelse med installation af forsyningsledninger og stikledning, er forfalden til betaling før tilslutningsarbejder igangsættes.

Vandafgift betales én gang årligt i marts måned. Overskrides den angivne betalingsfrist, tillægges der gebyr.

Betales vandafgift ikke inden for den fastsatte frist, kan vandforsyningen lukke for vandtilførslen jævnfør regulativets §14. Genåbning finder først sted, når det skyldige beløb tillige med gebyr jævnfør takstbladet, er betalt.

Vandværket har pligt til at åbne for vandet ved ejerskifte, med mindre den ny ejer har overtaget den tidligere ejers gæld til vandforsyningen enten ved tinglyst deklaration eller ved aftale. Der kan også i dette tilfælde forlanges gebyr for genåbningen.

Vandmålerne aflæses elektronisk af vandværket ultimo december / primo januar måned og afregnes i forbindelse med den årlige opkrævning.
 

Kontaktinformationer:

Kontorleder
Vini Lindberg
Tlf.: 46 78 93 53 / 20 18 93 53
Kontortid: Mandag - onsdag kl. 9-12
E-mail: kontor@jyllingevand.dk


Ved ledningsbrud udenfor kontortid:
Kontakt venligst telefonnummer

70 12 10 20 (kun for Jyllinge Vandværk)
 

Ved vandbrud i Værebro Vandværks område: Telefonnummer 47 77 77 53

Ved vandbrud i NordmarkenVands område: Telefonnummer 6 46 73 38 69

(Log-in feltet øverst i højre hjørne kan kun bruges af vandværkets bestyrelse.)