Høringssvar, Råstofplan 2012 - 2023

Jyllinge Vandværk har sammen med 5 andre vandværker afgivet høringssvar til Region Sjælland om Råstofplan 2012 - 2023. Høringssvaret kan læses her, og bilaget til høringsvaret (rapport fra Cowi) kan læses her

Indvindingen

Indvindingsoplandet er det område, hvor vandværket får sit råvand fra. Her vises indvindingsoplandet for Jyllinge Vandværk:
 

Kort

Boringerne

Vandværket har 5 indvindingsboringer, der er placeret tæt på vandværket. Kortet nedenfor viser, hvor de 4 af boringerne er placeret:

 

 

Boring 1 ligger ved tidligere "Tornhøj Børnehave", og boring 3 ligger umiddelbart op ad vandværket.

Her kan ses et kort med placeringen af boringerne: Klik her

Boring 5 ligger ved Oddestensstien.

Alle 5 boringer er ført op over jorden i råvandsstationer og tilsluttet SRO anlægget.

Billede af råvandsstation, boring 3:


 

 

Boring 1 er fra 1980. Den blev renoveret i 2003.

Boring 3 er fra 1973. Den blev renoveret i 2012.

Boring 4 er fra 1977. Den blev renoveret i 2003.

Disse 3 boringer er alle ca. 54 m dybe, og pumperne er placeret ca. 33 m nede i borerøret.

Den oprindelige boring 2 fra 1967 blev sløjfet i 2010. 5 m fra denne boring blev der etableret en ny boring i 2010. Den er boret 85 m ned til kalken i undergrunden.

Boring 5 er fra 2016.

De 5 boringer skiftes til at levere råvand til vandværket.

Se mere i teknisk folder her 

Her ses skitse af boring 1, 3 og 4:

 Boring 4:

 
Boring 5:

 

Grundvandet

Kvaliteten af grundvandet hænger meget sammen med de jordlag, som vandet passerer igennem og de stoffer, som herved optages i vandet. Det gælder både de narturlige forekommende stoffer i jordlagene og dem, som findes på grund af menneskers aktivitet, for eksempel landbrug, industri, parcelhushaver m.m.

Grundvandet overvåges jævnligt ved at analysere vandet fra hver boring. Se eventuelt mere under menupunktet "vandkvalitet".

Fra boringerne pumpes vandet til vandværket. Læs mere om dette under "vandbehandling".

Hvis yderligere information og viden om grundvandet ønskes, kan der læses mere om dette emne her

Gulddysse Skov

I år 2000 blev det besluttet at rejse en 220 ha stor statsskov, Gulddysse Skov, mellem Jyllinge og Gundsømagle for blandt andet at beskytte drikkevandsinteresserne i området.

Her kan ses en folder om skoven:

Gulddysse Skov