Jyllinge Vandværk har et ledningsnet på godt 40 km. 

Her kan du se et kort over vandværkets ledningsnet med hovedstophaner og stikstophaner. (Bemærk, at oplysningerne fra kortet ikke erstatter de lovpligtige LER-oplysninger, der skal søges om i forbindelse med graveopgaver).  

Fra hovedforsyningsledningen forgrener vandet sig ud i et net af forsyningsledninger.

Vandet ledes til den enkelte forbruger via en stikledning, der fra skel betegnes som en jordledning.

Vandforbruget måles hos den enkelte forbrugers vandmåler, der for det meste er monteret umiddelbart efter at jordledningen kommer ind i ejendommen. Måleren kan i stedet være monteret i en målerbrønd ved skel.

Forskellige strategiske steder på forsyningsledningerne placeres ventiler, så afgrænsede dele af forsyningsområderne kan lukkes af f.eks. grundet rørsprængninger, reparationer, vedligeholdelse mv.

Ligeledes er hver tilslutning forsynet med en stopventil ved skel, så den enkelte ejendom kan afbrydes separat.

Vandværket kan oplyse ventilens placering.

Kontaktinformationer:

Kontorleder
Vini Lindberg
Tlf.: 46 78 93 53 / 20 18 93 53
Kontortid: Mandag - onsdag kl. 9-12
E-mail: kontor@jyllingevand.dk


Ved ledningsbrud udenfor kontortid:
Kontakt venligst telefonnummer

70 12 10 20 (kun for Jyllinge Vandværk)
 

Ved vandbrud i Værebro Vandværks område: Telefonnummer 47 77 77 53

Ved vandbrud i NordmarkenVands område: Telefonnummer 6 46 73 38 69

(Log-in feltet øverst i højre hjørne kan kun bruges af vandværkets bestyrelse.)