Betalingsbetingelser m.m.:

Tilslutningsbidrag inkl. evt. skønnede omkostninger i forbindelse med installation af forsyningsledninger og stikledning, er forfalden til betaling, før tilslutningsarbejder igangsættes.

Vandafgift betales 1 gang årligt. Den årlige vandafgift opkræves pr. den 1. marts med forfald pr. den 1. marts. Sidste rettidige indbetaling, før der pålægges restancegebyr, er den 15. marts.

Målere aflæses elektronisk af vandværket i december måned og afregnes i forbindelse med den årlige opkrævning.

Betales vandafgift ikke inden for den fastsatte frist, kan vandforsyningen lukke for vandtilførslen jf. regulativet. Genåbning finder først sted, når det skyldige beløb tillige med gebyr jf. takstbladet, er betalt.

Vandværket har pligt til at åbne for vandet ved ejerskifte, med mindre den ny ejer har overtaget den tidligere ejers gæld til vandforsyningen enten ved tinglyst deklaration eller ved aftale. Der kan også i dette tilfælde forlanges gebyr for genåbningen.
 

 

OBS! Ved ledningsbrud på egen grund: Kontakt din egen VVS-installatør samt dit forsikringsselskab - og husk efterfølgende at informere vandværket. 

NB! Det er vigtigt ved ledningsbrud, at din stophane lukkes. Læs mere om ledningsbrud og stophaner her

OBS! Ved ledningsbrud på vandledning på vejen: Kontakt tlf.nr. 47 77 77 53 (SHT Vand og Miljø)
________________________________________________

Brugervejledning til vandmåleren, se her

Måleraflæsning af din Kamstrup vandmåler, se her

Manglende vand og vandtryk - hvordan skal jeg forholde mig? Læs mere her

Fejl på vandinstallation samt hvem ejer hvad? Læs mere her

Er sorte partikler i vandet efter driftsforstyrrelser farlige? Læs svaret her

Byggevand? Læs mere her

Tilslutningsbidrag - læs mere her  Illustration af et enfamilehus, hvor matrikelgrænse og stikledning er vist

Krav til kontrol og opsætning af blødgøringsanlæg - se mere her

Testskema til tilbagestrømningssikringer type BA - se skemaet her

Krav til stophaner og målerbrønde - se mere her

Vandledning på privat grund (privat jordledning) - se mere her
_________________________________________________

 

Økonomi / administration, bestyrelsen: Jørgen Sørensen, e-mail: mail@vaerebrovand.dk


Økonomi / administration, forbrugere:
Vini Lindberg (Jyllinge Vandværk), tlf. 46 78 93 53,
e-mail: kontor@jyllingevand.dk  

Vandværkets adresse:
Agnetevej 41
4040 Jyllinge